Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

(tekst jednolity na dzień 28.02.2023 r.)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez:
1) SARE S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu: KRS: 0000369700,
2) Tomasza Pruszczyńskiego, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii ASM 489957, PESEL: 74111608394, NIP: 642-001-39-69), zamieszkałego: Rybnik (44-200), ulica Kościuszki nr 62/3,

3) Przemysława Marcol, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii ASV 813227, PESEL: 83112607998, zamieszkałego: zamieszkałego: Rybnik (44-210), ulica Głucha 64,

w dniu 18.01.2013 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Arturem Pędrackim z Kancelarii Notarialnej w Rybniku przy ul. Kościuszki 62/1A.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§2

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§3

1. Fundacja z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego posiadać będzie osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rybnik.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może działać również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w szczególności w zakresie:

– edukacji przedsiębiorców i innych podmiotów z zakresu komunikacji elektronicznej,

– przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,

– ochrony interesów konsumentów,

– przeciwdziałania sprzecznemu z prawem wykorzystaniu mediów elektronicznych,

– wspierania przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną,

– prowadzenia szkoleń

– promowania i wspierania rozwoju nowych technologii,

– propagowania oraz wspierania idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce,

– wspierania osób i podmiotów trzecich celem zgodnego z prawem prowadzenia działalności, w tym również działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem doradztwa w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania i wykorzystania danych

– wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego

– wspieraniu przedsiębiorców, podmiotów i osób trzecich w zakresie związanym z ochroną danych osobowych,

– doradztwo i wsparcie w zakresie spraw związanych z kwestiami ESG,

– wsparcie, dzieci, młodzieży oraz dorosłych w obszarach związanych z funkcjonowaniem w cyfrowym świecie i komunikacją w tym obszarze.

§5a

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów do tyczących rachunkowości.

4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

§6

1. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1.1. Edukację osób fizycznych i prawnych,

1.2. Pomoc obywatelom dotkniętych sprzecznym z prawem wykorzystaniem mediów elektronicznych,

1.3. Wspieranie przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną w drodze:

1.3.1.1. szkoleń;

1.3.1.2. programów edukacyjnych;

1.3.1.3. badań naukowych;

1.3.1.4. wydawnictw, konferencji, spotkań oraz imprez publicznych propagujących cele Fundacji;

1.4. występowanie na drogę sądową oraz przystępowanie do toczących się postępowań po stronie pokrzywdzonych

1.5. prowadzenie działalności szkoleniowej, warsztatowej i podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych

1.6. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej, w tym organizowanie wydarzeń promujących naukę i wiedzę, konferencji, szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów, prelekcji, wykładów, konkursów

2. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może także przystępować do innych instytucji i organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

§7

Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności ministrowi właściwemu do spraw administracji i cyfryzacji.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), który w całości jest przeznaczony na działalność Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

1. Dochody Fundacji pochodzą ze świadczeń rzeczowych Fundatora.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) subwencji osób prawnych;

c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

e) dochodów z działalności gospodarczej;

f) dotacji;

g) innych źródeł przewidzianych przepisami prawa;

h) dochodów z działalności odpłatnej.

3. Dochody opisane w pkt 2 powyżej mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

5. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§10a

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,

b) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,

c) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z,

d) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,

e) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z,

f) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C,

g) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,

h) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,

i) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,

j) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,

k) pozostała indywidualna działalność usługowa – 96.0,

l) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,   

m) działalność usługowa w zakresie informacji – 63.0,

n) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z,

o) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.

4. Fundacja na działalność gospodarczą przeznacza ze swojego majątku kwotę 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych).

§11

W Fundacji nie jest  dopuszczalne rozporządzanie majątkiem fundacji poprzez:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników, jak również ich osób bliskich. Za „osoby bliskie” uważane są osoby, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; powyższe nie dotyczy wynagradzania członków zarządu;

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873).

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§12

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. Fundatorzy nie są organem Fundacji.

§13
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.

2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję (wskutek upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odwołania lub śmieci), albo dla rozszerzenia składu Rady Fundacji w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, powołuje swoją uchwałą Rada Fundacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Fundacji. W razie braku innych członków Rady Fundacji (tj. gdy na dany moment nie ma żadnego członka Rady Fundacji), kompetencja do powołania następnych członków Rady Fundacji przysługuje ponownie Fundatorom i niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio do powoływania kolejnych składów Rady Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora, jego prawa i obowiązki wykonują jego spadkobiercy.

3. Rada Fundacji jest organem, który sprawuje kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich obszarach jej działania.

4. Kadencja Członków Rady Fundacji wynosi 5 lat i jest wspólna. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Fundacji. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Fundacji danej kadencji.

6. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów tj. w razie rażącego naruszenia przez niego obowiązków związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Fundacji, na uzasadniony wniosek innego członka Rady Fundacji, w wyniku uchwały Rady Fundacji.

7. Przewodniczący Rady Fundacji powoływany jest spośród członków Rady Fundacji i odwoływany, uchwałą Rady Fundacji.

8. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

9. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

a) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji,

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji,

c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

d) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

f) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

g) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji;

h) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany celu Fundacji;

i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

j) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,

k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji oraz zasad i trybu jego wypłacania,

l) uzupełnianie składu i odwoływanie Członków Rady Fundacji.

§14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji poza jej siedzibą i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 21 dni, licząc od dnia złożenia Przewodniczącemu Rady Fundacji stosownego wniosku.

3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieniu o miejscu, terminie i porządku obrad, nie później niż na 3 dni przez terminem posiedzenia.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku powołania lub odwołania członków Zarządu Fundacji lub członków Rady Fundacji, a także dla dokonywania zmian w Statucie Fundacji, konieczna jest obecność na posiedzeniu wszystkich aktualnych na dzień podejmowania tej uchwały członków Rady Fundacji (tj. 100% aktualnego składu Rady Fundacji).

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu, wyrażają zgodę na odbycie takiego posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia.

7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości, jeśli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żadnej z nic nie wyraził sprzeciwu wobec takiej formy głosowania. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy powołania i odwołania członka Rady Fundacji lub Zarządu oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

8. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że wymóg tajności głosowania wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd Fundacji

§15

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 5 (pięciu ) członków, w tym Prezes Zarządu.

2. Członkami pierwszego Zarządu są:

a) Przemysław Marcol – Prezes Zarządu

b) Tomasz Kusy – Wiceprezes Zarządu.

3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają na koniec kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji.

4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;

b) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

c) przygotowywanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;

f) ustalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i biura Fundacji i zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

g) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku, jeżeli wartość zobowiązania lub dysponowania prawem nie przekracza kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) w pozostałych przypadkach dwóch członków Zarządu łącznie.

4. W umowach między Fundacją, a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności – upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.

§17

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Zarządu- poza jej siedzibą.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na rok . Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.

4. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.

5. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu określa Regulamin Zarządu.

6. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, pod warunkiem że każdy z członków Zarządu został powiadomiony o treści projektu uchwały i nie wniósł sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu Fundacji

§18

Statut Fundacji może zmienić Rada Fundacji na posiedzeniu w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich aktualnych na dzień podejmowania tej uchwały członków Rady Fundacji (tj. 100% aktualnego składu Rady Fundacji).

ROZDZIAŁ VI

Połączenie z inną fundacją

§19

1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Fundacji

§20

1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach lub w sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o fundacjach, decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.

2. Likwidację mogą przeprowadzić Członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§21

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.