Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ „FORCE”

 

I. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej, ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik, KRS: 0000453562, NIP: 6423183376, REGON: 243277762.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez:

– następujący adres e-mail: kontakt@org.force.pl

– formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://force.org.pl/kontakt/

– telefonicznie pod numerem +48 604 530 026

 

II. Jakie zasady stosujemy przy przetwarzaniu danych osobowych?

Jako Administrator zapewniamy, że dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zarówno polskimi, jak i unijnymi). Dokładamy najwyższe staranności, aby dane były:

– przetwarzane rzetelnie i w sposób możliwie przejrzysty,

– zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,

– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne (,,minimalizacja danych”),

– prawidłowe i w razie potrzeby na bieżąco uaktualniane,

– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (,,integralność i poufność”).

Jednocześnie, poprzez wdrożenie odpowiednich środków i zabezpieczeń zapewniamy właściwą rozliczalność (możliwość wykazania się) z przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń.

 

III. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

1. Korespondencja mailowa i tradycyjna, formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem maila, poczty tradycyjnej, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Fundacji, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy nią objętej. Ewentualnie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniamiPodstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu kierowanej do niego korespondencji oraz na ewentualnej obronie przed roszczeniami lub ich dochodzeniu.

 

2. Profile na mediach społecznościowych Facebook i Linkedin
Fundacja posiada publiczne profile na portalach społecznościowych: Facebook i Linkedin, w ramach których przetwarza dane użytkowników / odwiedzających te profile w postaci m.in. polubień, udostępnień, komentarzy, nazw kont.Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia aktywności na ww. profilach, zapewnienia właściwej obsługi tych mediów, prowadzenia korespondencji za ich pośrednictwem, promowania marki Fundacji.Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu właściwej obsługi profili, prowadzeniu kierowanej do niego korespondencji za ich pośrednictwem, promowaniu marki własnej oraz na ewentualnej obronie przed roszczeniami lub ich dochodzeniu.W pozostałym zakresie korzystania z ww. portali społecznościowymi, administratorami danych osobowych pozostają administratorzy serwisów Facebook i Linkedin na zasadach opisanych w ich politykach prywatności.

 

3. Realizacja umów

– Dane klientów i kontrahentów
W przypadku nawiązania współpracy z Administratorem, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy. Ewentualnie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Natomiast w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z ewentualnymi roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie przed roszczeniami lub ich dochodzeniu.

– Personel klientów i kontrahentów
W związku z realizacją umów Administrator pozyskuje dane pracowników i/lub współpracowników klientów lub kontrahentów, w szczególności dane osób kontaktowych wyznaczonych do realizacji umów, przedstawicieli, pełnomocników, osób wykonujących umowy.Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji umów. Jednocześnie zakres zbieranych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum i danych o charakterze służbowym.

 

4. Pliki cookies

Pliki Cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego korzystasz z naszej strony internetowej (np. na laptopie, tablecie czy smartfonie). Pliki te są w pełni bezpieczne i nie zawierają wirusów, ani innego złośliwego oprogramowania.

W ramach Plików Cookies mogą być zbierane w szczególności następujące informacje: rodzaj i wersja Twojej przeglądarki, inne informacje techniczne dot. Twojego urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie ma na celu identyfikacji użytkowników.

Na ten moment korzystamy wyłącznie z niezbędnych plików cookies. Są one konieczne dla prawidłowego korzystania ze strony Fundacji, np. dla poprawnego wyświetlania strony lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

IV. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju relacji / aktywności podejmowanej z Administratorem oraz celu przetwarzania:

– dane osobowe zebrane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przetwarzane przez okres trwania umowy,

– dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora – będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu (przykładowo: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi zapytanie i prowadzenia dalszej korespondencji w temacie) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych,

– okres przetwarzania danych osobowych może też wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania danych,

– w odniesieniu do realizacji żądań osób, których dane dotyczą – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający prawidłową realizację takich żądań, nie dłużej niż przez rok od realizacji żądania w zakresie niezbędnym, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

V. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji ww. celów.

 

VI. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi i inne podmioty wspierające Administratora w organizacji jego pracy, marketingu, obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, a także współpracownicy, organy i inne instytucje prawne uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

VII. Jakie uprawnienia przysługują w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.

Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. W odpowiedzi na Twoje zapytanie przekażemy Ci pisemnie lub elektronicznie (zgodnie z Twoim wyborem) informacje o zakresie i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, czasie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniliśmy lub powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe (tzw. odbiorcach danych), a także informacje o źródłach, z których mamy dane na Twój temat.

Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.

Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.

Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Administrator otrzymał od Ciebie.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Administratora.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

VIII. Czy dane będę przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 

IX. Czy dane będą automatycznie przetwarzane, w tym profilowane?

Wobec Twoich danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Niniejsza Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i w razie potrzeby, jest odpowiednio aktualizowana. Ostatnia aktualizacja obowiązuje od dnia 20.04.2023r.